Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 10 maja 2013  (Przeczytany 2503 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
egzamin 10 maja 2013
« dnia: 10 Maj 2013, 18:06 »
Do egzaminu przystąpiło szesnastu uczestników, po części ogólnej nadal był komplet.
Po części opisowej do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych dziesięć osób, ostatecznie uprawnienia otrzymało dziesięć osób.
Zdawano na zakresy 1 i 2.

Z zakresu 1 uprawnienia otrzymało cztery osoby;
Z zakresu 2 uprawnienia otrzymało sześć osób;

Komisja:
Przewodniczący: Gabryszewski
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maj 2013, 18:15 »
Zakres 1
 • Proszę określić godło arkusza mapy w skali 1:10000, na którym jest położony punkt P o współrzędnych prostokątnych: XP = 5825917.26, YP = 7452512.18. Wyjaśnić też zasadę tworzenia godła arkusza mapy w skali 1:10000.
 • W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować dwukondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 30m2. Dla tego terenu jest założona mapa zasadnicza w skali 1:2000. W jaki sposób może być w tym wypadku opracowana mapa do celów projektowych oraz kto zdecyduje w razie konieczności o skali i obszarze tej mapy?
 • Jakie opracowanie geodezyjno-kartograficzne jest podstawą sporządzenia projektu sieci uzbrojenia terenu i według jakich zasad jest wykonywane?

Zakres 2
 • Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z gruntami przyległymi do tych wód polega na ustaleniu linii brzegu. Proszę podać, kto i w jakiej formie ustala linię brzegu. (lub podobnie)
 • Proszę podać, jakie opłaty adiacenckie mogą być zastosowane w gospodarowaniu nieruchomościami zurbanizowanymi, z jakiego tytułu, kto je ustala i wymierza. (lub podobnie)
 • Proszę opisać, jakich granic dotyczy akt ugody sporządzony przez geodetę przeprowadzającego ustalenie przebiegu granic nieruchomości i jakie dane powinien ten akt dodatkowo zawierać oprócz danych z protokółu granicznego. (lub podobnie)
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2013, 20:22 »
Cytuj
Zakres 1
1.Proszę określić godło arkusza mapy w skali 1:10000, na którym jest położony punkt P o współrzędnych prostokątnych: XP = 5825917.26, YP = 7452512.18. Wyjaśnić też zasadę tworzenia godła arkusza mapy w skali 1:10000.
2.W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować dwukondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 30m2. Dla tego terenu jest założona mapa zasadnicza w skali 1:2000. W jaki sposób może być w tym wypadku opracowana mapa do celów projektowych oraz kto zdecyduje w razie konieczności o skali i obszarze tej mapy?
3.Jakie opracowanie geodezyjno-kartograficzne jest podstawą sporządzenia projektu sieci uzbrojenia terenu i według jakich zasad jest wykonywane?
Pytanie nr 1 ) powtórka z wczoraj
Rozp w sprawie odniesień par 19 na jego podstawie wyliczamy godło 7.181.15
Cytuj
§ 19. 1. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godła w układzie współrzędnych PL-2000 jest arkusz mapy w skali 1:10 000 o wymiarach 5 km na 8 km, przy czym godło każdego arkusza mapy w skali 1:10 000 składa się z trzech liczb rozdzielonych kropkami, gdzie:
1) pierwsza, jednocyfrowa liczba oznacza numer pasa południkowego (5,6,7 lub 8) i powstaje przez podzielenie wartości południka osiowego pasa południkowego przez liczbę 3;
2) druga, trzycyfrowa liczba określa numer rzędu, do którego przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (xi — 4920) przez 5, gdzie x oznacza współrzędną północną dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km];
3) trzecia, dwucyfrowa liczba określa numer kolumny, do której przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (yi — 332) przez 8, gdzie yi oznacza współrzędną wschodnią dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km] z pominięciem początkowej cyfry oznaczającej numer pasa południkowego.
2. Godło arkusza mapy w skali 1:5000, 1:2000, 1:1000 i 1:500 powstaje przez dodanie do godła mapy w skali 1:10 000 liczby wynikającej z podziału odpowiednio:
1) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:5000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
2) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 25 arkuszy mapy w skali 1:2000, po 5 arkuszy w rzędzie, oznaczone liczbami od 01 do 25, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
3) arkusza mapy w skali 1:2000 na 4 arkusze mapy w skali 1:1000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
4) arkusza mapy w skali 1:1000 na 4 arkusze mapy w skali 1:500, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej.
Pytanie 2)
Rozp w sprawie ....w budownictwie z 21-02-1995 r par 4 , 5 i 6
Rozp w sprawie standardów .... z 09-11-2011 par 79, 80 i 81
Cytuj
§ 4. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sprządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.
2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej — także teren tej strefy.

 § 6. 1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

§ 79. 1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
3. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy.
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: „kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
5. W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru.
6. Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy.

§ 80. 1. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów.
4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.
6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.

§ 81. Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
1) tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”;
2) skala mapy;
3) nazwa miejscowości;
4) identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej;
5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;
6) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot;
7) imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis;
8 ) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
9) nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości;
10) oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
11) data opracowania mapy.
Pytanie nr 3)
Rozp w sprawie gesut oraz zudp  z 02-04-2001 par 9.4  zastanawia mnie tu odesłanie do mdcp - na jakich zasadach wykonujemy mdcp jeżeli dobrze myśle to ponownie wracamy do przepisów z 2-go pytania
Cytuj
4. Projekt (sieci uzbrojenia terenu) sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

§ 4. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sprządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.
2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej — także teren tej strefy.

 § 6. 1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

§ 78. Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:
1) zbiory danych PZGiK, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 i 11 oraz ust. 1b ustawy;
2) wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora;
3) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy  administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.

§ 79. 1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
3. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy.
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: „kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
5. W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru.
6. Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy.

§ 80. 1. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów.
4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.
6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.

To jest jakieś conajmniej dziwne - kto określał te pytania?! praktycznie to samo piszesz na dwa pytania
« Ostatnia zmiana: 10 Maj 2013, 23:16 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maj 2013, 20:24 »
misiu a co tak w skrócie paragrafami lecisz - wolimy czytać a nie biegać z vademecum  ;)
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maj 2013, 20:39 »
upsuł mi sie dysk z na którym miałem wszystko co potrzeba więc teraz treść od pana google muszę czerpać  ;D a to trwa ...   ;D
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline arcadio

 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 88
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maj 2013, 22:10 »
zasady dzielenia na kartce papieru trzeba było sobie przypomnieć.
Rozp w sprawie odniesień par 19 na jego podstawie wyliczamy godło 7.181.15
mi tak samo:)
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maj 2013, 22:25 »
Ja musiałem sobie przypomnieć jak odpala się kalkulator na kompie  ;D
arkadio a co myślisz o odpowiedzi na 3 pytanie?
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline arcadio

 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 88
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maj 2013, 22:44 »
ale warto przypomnieć sobie dzielenie na kartce-na egzaminie chyba nie dadzą z telefonu skorzystać :smiley6600: co do odpowiedzi na pytanie 3. wydaje mi się, że skoro piszą wg jakich zasad mapa jest wykonywana nie powinno zabraknąć ze standardów
Cytuj
§ 78. Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:
1) zbiory danych PZGiK, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 i 11 oraz ust. 1b ustawy;
2) wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora;
3) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy  administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.
i ja bym pominął paragraf 81 - chyba, że czasu zostałoby trochę. I to co Ty Jigs napisałeś Rozp w sprawie gesut oraz zudp  z 02-04-2001 par 9.4 też wydaje się być obligatoryjne.
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus

Offline mrB

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 63
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Maj 2013, 22:45 »
ja bym uciął trochę informacji z odpowiedzi na pytanie 2gie i wcisnął je do 3ciego

Offline arcadio

 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 88
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maj 2013, 23:37 »
my tu gadu gadu a dzisiejszym uprawnionym gratulacje się należą  :1rd
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus

Offline mrB

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 63
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maj 2013, 23:56 »
no właśnie ;] za 2 tyg sam zdaję, liczę na to że w końcu też uda mi się załapać na gratulacje, bo to nie mój pierwszy raz niestety ;]

PS jak ktoś z warmińsko mazurskiego zdaje 23 maja, to mam wolne miejsce w samochodzie ;]

Offline Azja

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 45
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Maj 2013, 13:00 »
dużo osób zdało 2, może ktoś napisze ustne pytania?i kto w komisji siedział?

Offline aneta83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maj 2013, 16:47 »
Zakres 1
1.Proszę określić godło arkusza mapy w skali 1:10000, na którym jest położony punkt P o współrzędnych prostokątnych: XP = 5825917.26, YP = 7452512.18. Wyjaśnić też zasadę tworzenia godła arkusza mapy w skali 1:10000.
2.W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować dwukondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 30m2. Dla tego terenu jest założona mapa zasadnicza w skali 1:2000. W jaki sposób może być w tym wypadku opracowana mapa do celów projektowych oraz kto zdecyduje w razie konieczności o skali i obszarze tej mapy?
3.Jakie opracowanie geodezyjno-kartograficzne jest podstawą sporządzenia projektu sieci uzbrojenia terenu i według jakich zasad jest wykonywane?

pytanie 1
7.181.15
rozp w spr Standarów art. 19.1
Cytuj
§ 19. 1. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godła w układzie współrzędnych PL-2000 jest arkusz mapy w skali 1:10 000 o wymiarach 5 km na 8 km, przy czym godło każdego arkusza mapy w skali 1:10 000 składa się z trzech liczb rozdzielonych kropkami, gdzie:
1) pierwsza, jednocyfrowa liczba oznacza numer pasa południkowego (5,6,7 lub   i powstaje przez podzielenie wartości południka osiowego pasa południkowego przez liczbę 3;
2) druga, trzycyfrowa liczba określa numer rzędu, do którego przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (xi — 4920) przez 5, gdzie x oznacza współrzędną północną dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km];
3) trzecia, dwucyfrowa liczba określa numer kolumny, do której przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (yi — 332) przez 8, gdzie yi oznacza współrzędną wschodnią dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km] z pominięciem początkowej cyfry oznaczającej numer pasa południkowego.
i na tym bym skończyła odp bo pytają o zasadę tworzenia godła arkusza mapy w skali 1:10000.
ale co autor miał na myśli i jaki jest klucz?
pytanie 2
na początku dodałabym, że taki budynek wymaga pozwolenia na budowę na pdst prawa budowlanego i dalej
rozp w sprawie rodzaju i zakresu opracowań obowiązujących w budownictwie art. 4, 5, 6.2.1) oraz 6.3
Cytuj
§ 4. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sprządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.
2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej — także teren tej strefy.

§ 6
2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,

3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie  potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.
i tu bym skończyła. Dodałabym, że to co muszą zawierać w swojej treści jest w pytaniu 3.

Offline GEOTOM

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Maj 2013, 20:39 »
Byłem na tym egzaminie i jeden gościu się spytał czy może wyjąć kalkulator. Dla mnie to PRZEGIĘCIE. Chyba te GPS'y i komputery za niektórych niedługo będą myśleć. Przewodniczący- pan Gabryszewski się nie zgodził na wyjęcie- według mnie słusznie. Na miejscu komisji przewertowałbym go konkretnie na ustnym, ale niestety kolega nie dotrwał. To jest trochę przesada, że geodeta nie umie wykonać zwykłego dzielenia czy mnożenia w pamięci, a co dopiero pisemnie.  :)

Offline Hary197

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 10
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 maja 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maj 2013, 10:22 »
Pytanka na dwójkę 10.05.2013nie dokońca takie!!!!
 
pytanko 2.

wymienić 3 różnice pomiędzy opłatami pobieranymi w wyniku podziału a scalenia i podziału

pytanko 3.

Rozgraniczenie tak owszem ale pytanie problem kiedy geodeta nie może spisać aktu ugody

pytanko 1.

Oczywiście że dobre tylko brak szcegółu przy modernizacji