Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3385
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka: Firefox 38.0 Firefox 38.0

Czy inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, będąca załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi być obowiązkowo uwierzytelniona w sposób zgodny z rozporządzeniem MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, czy też wystarczającym jest jej przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
Czy taka inwentaryzacja (mapa) powinna zawierać informację o zgodności naniesionych i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego obiektów i sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym na naradzie koordynacyjnej projektem i ewentualnie zatwierdzonym projektem budowlanym?


 

Odpowiedź:
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza nie musi być uwierzytelniona ani przyjęta do zasobu.
Nie ma konieczności zamieszczania na mapie informacji, że sieci uzbrojenia terenu są zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym, czy uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud., do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) – dalej r.o.g.k., dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z § 21 r.o.g.k. wykonawca prac geodezyjnych przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w § 20 r.o.g.k., w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami oraz kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W żadnym z przepisów nie pojawia się obowiązek uwierzytelniania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Również informacja o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie wydaje się być konieczna. Celem dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jest umożliwienie organowi nadzoru budowlanego porównania założeń zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu budowlanego ze stanem faktycznym zaistniałym po zakończeniu inwestycji.
Dodatkowo, na podstawie art. 22 pkt 8 pr. bud., do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 14 pr. bud. przez dokumentację powykonawczą rozumie się dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. W związku z tym zasadne jest dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przekazanej wcześniej kierownikowi budowy na podstawie § 21 r.o.g.k. W związku z tym nie ma także konieczności zamieszczania na mapie informacji, że sieci uzbrojenia terenu są zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym. W tym miejscu należy zresztą zauważyć, że zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit a i pkt 6 pr. bud., do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
Martyna Sługocka, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym
Odpowiedzi udzielono 27 listopada 2014 r.
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.